תמונות מהנעשה ונשמע

מו"ר שליט"א בסעודת דוד מלכא קדישא ליל הושענא רבא בסוכת הישיבה