אודותינו

בס"ד

ביהמד"ר וישיבת המקובלים

דברי שלום

נפתחו בחודש אלול שנת תשס"ג ע"י מו"ר הגה"צ רבי יחזקאל בינג שליט"א.

לאחר שנים רבות שמו"ר שליט"א קנה את תורת הנסתר אצל מורו ורבו הגה"צ רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצוק"ל ר"י שער השמים, נתבקש מו"ר על ידי רבו להעתיק את דרך הלימוד וסגנון הישיבה הק' מירושלים לעיר בני ברק ולהקים גם בה פינת יקרת ואבן שואבת בדמות ביהמד"ר לתפילות ולימודי תורת הנסתר בהם ישולב תורת רבותינו האר"י והרש"ש בד בבד עם עבודת ה' בדרך הבעש"ט הק' ותלמידיו זיע"א.

בקיטון צר ברחוב חזון איש בבני ברק נפתחה הישיבה, ובו הצטופפו כ' 20 אברכים בני עליה מכל גווני הקשת מסלתה ושמנה של העיר בני ברק והגו בהתמדה רבה בתורת הנסתר ושתו בצמא ובשקיקה את השיעורים היום יומיים שנאמרו בבהירות רבה ע"י מו"ר ראש הישיבה שליט"א וכ"ז בתנאים שלא יאמנו.

במשך הזמן החלו לערוך בכמקום גם תפילות יום יום בכוונות הרש"ש בד בבד עם הנוסח החסידי הלוהט שסחפו אחריהם רבים מתושבי האזור.

שנתיים לאחר מכן בשנת תשס"ה זכה מכון נקודות הכסף שע"י הישיבה הק' להוציא לאור את ספרי נקודות הכסף ב' חלקים פרי עמלו ותמצית שיעוריו של מו"ר ראש הישיבה שליט"א בהם ביאור נרחב ראשון ויחיד מסוגו בו מתבארים כל כוונות התפילה עפ"י דרכו בקודש של רבינו האר"י והרש"ש, הספרים נתקבלו בכל העולם בהערכה רבה ופתחו פתח לרבים להכנס בלימוד הכוונות.

בשנת תשס"ז עבר ביהמד"ר והישיבה הק' למשכנו הנוכחי והארעי ברחוב מהרש"ל 11 בבני ברק. כאן החלו הלימודים והתפילות לפרוח ביתר שאת, והתרחבו גם לשבתות וימים טובים כך שבמשך הזמן נהפך המקום למגדלור שוקק חיים ללימוד התורה וסודותיה מהבוקר ועד הערב במשך כל ימות השנה, חול, שבתות, וימים טובים.

סדר היום בישיבה מתחיל בשיעור מוסר והתעוררות בעבודת ה' קודם התפילה ע"י מו"ר שליט"א, ולאחריה תפילת שחרית בלהט חסידי עם כוונות הרש"ש הק', ולאחריהם מוסר מו"ר שליט"א את השיעור היומי בלימוד כוונות התפילה, כשלאחר מכן נכתב השיעור וניתן לאברכי הישיבה לחזרה שינון והגהה, ומהם נעשים אח"כ הספרים והסידורים הידועים המביאים תועלת עצומה ללמודי תורת הנסתר בכל קצוות תבל. 

עד עתה יצאו לאור העולם שבעת כרכי הספרים נקודות הכסף וכן חלקי סידורי הרש"ש נקודות הכסף לתפילות שחרית, מנחה, וערבית דחול, ק"ש שעה"מ ותיקון חצות, מנחת ער"ש קבלת שבת וערבית, שחרית ומוסף ש"ק, מנחה וסעודה ג' דש"ק, כוונות השולחן בהם סדר הקידוש וסעודות ש"ק, הזמירות ש"ק לפי נוסח ספרדי ואשכנזי, כוונות נט"י אכילה ברהמ"ז והמסתעף. וכן סידור כוונות תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה, סידור כוונות השובבי"ם, קידושין, ברית מילה, צדקה ופדיון נפש.

בשעות אחה"צ ממשיכים האברכים בחזרת הלימוד ושינונו, וכן בשיעורים קבועים בתורת הנגלה בד בבד עם תפילות מנחה וערבית בכוונות הרש"ש.

מספר פעמים בשבוע נוסע מו"ר שליט"א ומעתיר בתפילות שונות בציוני הצדיקים עבור הכלל והפרט, ושם עורך גם את סדר פדיון נפש לרבינו הרש"ש הידוע בסגולותיו העצומות להיוושע בכל מילי דמיטב

אנו תפילה שנזכה לסיעתא דשמיא להגיע למטרה העיקרית והיא:

לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.