קרן הבנין


ביהמד"ר וישיבת המקובלים דברי שלום נפתח בשנת תשס"ג בחדר צר ברחוב חזון איש בבני ברק, בו הסתופפו כ' 20 אברכים בני עליה והגו בהתמדה רבה בתורת הנסתר תוך כדי שמיעת שיעורים יום יומיים ע"י מו"ר ראש הישיבה שליט"א בתנאים שלא יאמנו.

במשך הזמן החלו להתפלל מידי יום ביומו תפילות בכוונות הרש"ש בד בבד עם הנוסח החסידי הלוהט שסחפו אחריהם רבים מתושבי האזור.

שנתיים לאחר מכן תוך כדי לימוד התורה הק' בעמל רב בלי תנאים מינימליים זכה מכון נקודות הכסף שע"י הישיבה הק' להוציא לאור את ספרי נקודות הכסף ב' חלקים פרי עמלו ותמצית השיעורים של מו"ר ראש הישיבה שליט"א בהם ביאור נרחב ראשון ויחיד מסוגו בו מתבארים כל כוונות התפילה עפ"י דרכו בקודש של רבינו האר"י והרש"ש, הספרים נתקבלו בעולם תורת הנסתר בהערכה רבה ופתחו פתח לרבים להכנס בלימוד הכוונות.

לאחר שהמצב נהפך לבלתי נסבל עקב התנאים הקשים וחוסר המקום עברו ביהמד"ר והישיבה בשנת תשס"ז למשכן הנוכחי והארעי בשכירות חודשית בקראוון ברחוב מהרש"ל 11 בבני ברק.

ברבות הימים נהפך המקום הזה גם הוא למקום צר לבאים.

אנו פונים אליכם להטות שכם להזדמנות מיוחדת במינה להיות שותפים נאמנים להקמת מגדל אור לתורה ועבודת ה' בזכוי הרבים והפצת תורת הנסתר בבניית בית גדול לתורה ועבודת ה'.

זכותן של ראשונים כמלאכים יעמוד לכם להיוושע בכל משאלות לבבכם לטובה ולברכה אכי"ר.

ליצירת קשר פנו למשרד הישיבה, טלפון: 03-6196739.בברכת התורה 

לתרומות