ברוכים הבאים

   

ברוכים הבאים לאתר בית המדרש וישיבת המקובלים

דברי שלום

ע"ש מו"ר איש האלוקים מרן רבינו שלום שרעבי זיע"א המכונה 

הרש"ש הקדוש.

אנו שמחים להגיש לפניכם באתר מגוון שיעורים, ספרים, וסידורים, ומנהגים שונים מתורת רבותינו האר"י והרש"ש הק' שנמסרו  ע"י מו"ר הגה"צ רבי יחזקאל בינג שליט"א ראש הישיבה, ונערכו ונסדרו ע"י מכון "נקודות הכסף" שע"י ישיבתנו הק' לזכוי הרבים לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.

במדור ספרי וסידורי נקודות הכסף תמצאו את ספרי נקודות הכסף המבארים את כוונות התפילה עפ"י רבותינו האר"י והרש"ש זיע"א בביאור נרחב, וכן את סידור הרש"ש נקודות הכסף שסודרו ויצאו לאור מחדש ע"י ישיבתינו הק', וכן עדכונים וחידושים ממה שנלמדו לאחרונה בישיבה ויצאו בע"ה בקרוב בספרים וסידורים.

במדור שיעורים בתורת הנסתר  תמצאו  שיעורי שמע בתורת הנסתר שנמסרו ע"י מו"ר שליט"א בישיבה הק' תמידין כסדרן.

לתועלת וזיכוי הרבים אנו מאפשרים למעונינים בכך להוריד דרך האתר את הספרים הסידורים והשיעורים ולהשתמש בהם, וזאת על דעת שהם לצורכי לימוד ותפילה בלבד בלא שום ענין מסחרי כל שהוא, וכן ניתן להעבירם ללומדים אחרים בתנאי גמור שהם אנשים יראי ה' המקפידים על קלה כבחמורה ובפרט על טבילת המקוה בכל יום.

עקב רגישות הלימוד הקדוש הזה, ורצוננו שיגיע לידים הראויות לכך כדי שיתקדש שם שמים על ידינו ולא להיפך חלילה יחסמו מדורים אלו וינתנו רק ע"י שם משתמש וסיסמה אישי, באם הנכם מלומדי תורת הנסתר באופן הראוי לו, הנכם מוזמנים לפנות אלינו דרך הטלפון או המייל המופיע באתר לבקשת שם משתמש וקוד אישי, ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.

במדור שיעורים בעבודת ה' וחסידות תמצאו שיעורי שמע בנושאים נרחבים בעבודת ה' וחסידות ובפרשיות השבוע שנמסרו ע"י מו"ר שליט"א בישיבה ובמקומות שונים.
מדור זה פתוח לקהל הרחב אפשר לשמוע ולהתחזק ללא צורך בקבלת שם משתמש וקוד.  

בדף הבית בצד שמאל לפניכם (ברקע הבורדו) מדור מבזקים בהם עדכונים שונים והודעות מהנעשה ונשמע במוסדותינו, יש להקיש על המבזק אותו ברצונכם לראות, ואז יפתח דף המפרט את המבזק, שבסיומו ניתן לצפות או לשמוע את המבזק.

במדור תפילות ופדיון נפש, אפשר להזכיר שמות לתפילת מו"ר שליט"א בציוני הצדיקים, או לעריכת פדיון נפש בכוונות רבינו הרש"ש זיע"א, הידוע בסגולותיו העצומות לישועות בכל ענין, הנערכים  בציוני הצדיקים או בישיבה ע"י מו"ר שליט"א.  

כמו"כ ניתן להפנות שאלות ובקשת עצות ממו"ר שליט"א דרך המייל של האתר, השאלות יועברו בהקדם למו"ר שליט"א ויוחזרו לשולחים דרך המייל.  

לעת עתה ניתן להשיג במשרדי הישיבה את הספרים והסידורים כדלהלן:

ספרי נקודות הכסף ח' חלקים בהם:


ח"א וב': בהם ביאור נרחב על כוונות תפילת שחרית מראשיתה ועד הסיום.

השלמות לחלק א': בהם ביאור נרחב לכוונות מטבע הברכה והקדיש.

חלק ג': ובו ביאור נרחב על כוונות הכנת השבת, מנחה דערב שבת, קבלת שבת, מעריב דליל שבת, קידוש, כוונות השולחן, נט"י אכילה ברהמ"ז.

חלק ד':  ובו ביאור נרחב לכוונות חצות ליל שבת, ומצוות היחוד דליל ש"ק והמנהגים בזה, כוונות תפילות שחרית ומוסף ומנחה דש"ק, סעודות יום השבת, סדר מוצאי שבת, ויהי נועם, הבדלה, ומלווה מלכה, וכן חזרה נוספת על כל כוונות תפילת שחרית ק"ש ועמידה דחול ודש"ק. (יצא עתה לאור חנוכה תשע"ג).

חלק ה': ובו ביאור נרחב לכוונות קריאת שמע שעל המטה, תיקון חצות, סדרי היחודים ואופן כוונתם, עניני ערב ראש חודש, כוונות ויחודים ומנהגים בענין השתטחות בציוני הצדיקים, כוונות תפילות ראש חודש, כוונות ומנהגי ברכת הלבנה. (יצא לאור בשנת תשע"ד).   

חלק ו': ובו ביאור נרחב לעניני ומנהגי וכוונות מצות הקידושין, משולב בסידור כוונות הקידושין, וסדר כוונות מצות ברית המילה והוא ביאור נרחב לעניני ומנהגי וכוונות מצות ברית המילה, משולב בסידור כוונות ברית המילה. וסדר כוונות המקוה ובו נתבארו בפרטות מעלת וחשיבות טבילת המקוה, ובפרט ללומדי תורת הנסתר, ואח"כ נסדרו כוונות המקוה לרבותינו האר"י והרש"ש והבעש"ט הק' ותלמידיו הק' זיע"א, וסדר כוונות צדקה ופדיון נפש, ובו נתבארו בפרטות עניני וכוונות מצות הצדקה וסדר פדיון נפש מרבינו הרש"ש זיע"א, וסדר כוונות עסק התורה, ובו נתבארו בפרטות עניני מנהגי והכנות וכוונות מצות עסק התורה מרבינו הרש"ש זיע"א.

חלק ז': ובו ביאור נרחב ומבוא להבנת פרצוף הזמנים, וכן עניני ומנהגי וכוונות ראש השנה.   

חלק ח': ובו ביאור נרחב לכוונות הרי"ו דר"ה, נסירת עשי"ת, יום הכיפורים, וסוכות.   

סידורי הרש"ש נקודות הכסף: במהדורא רגילה, ובמהדורת כיס. 

סידורי חול:
סידור תפילת שחרית החדש.
מנחה ומעריב. 
סידור ק"ש שעה"מ, ברכות השחר, חצות תפילות ויחודים.
סידור ראש חודש.

סידורי שבת:
סידור מנחה דערב שבת קבלת שבת מעריב דליל שבת.
וסידור שחרית ומוסף ש"ק,
סידור מנחת ש"ק, סעודה שלישית, מעריב דמוצאי ש"ק.  
סידור כוונות השולחן. בו כוונות ההקפות, קידוש, ג' סעודות שבת, סדר כוונות נט"י אכילה וברכת המזון. 

סידורי כוונות המועדים: סידור כוונות ראש השנה. סידור כוונות הנסירה לעשי"ת עם יחודי התשובה משער רוה"ק.  סידורי כוונות יום כיפור וסידור כוונת חג הסוכות, סידור כוונות חג הפסח וליל הסדר, וסידור כוונות חג השבועות.

סידורי כוונות שונים: סידור כוונות שובבי"ם, סידור כוונות המקוה, סידור כוונות מצות הקידושין, סידור כוונות ברית המילה, סידור כוונות מצות הצדקה ופדיון נפש, סידור כוונות עסק התורה. סידור כוונות המצוות. 

נציין, שע"פ הוראת מו"ר שליט"א מוסדותינו הק' אינם נהנים משום תקציב ממשלתי אלא מתרומות בלבד, ולכן המעונין להיות שותף בזכות עצומה זו של החזקת התורה ולומדיה בסיוע לקיום הישיבה הק', או בהוצאת סידורים או ספרים נוספים להנצחה וכדו' לזכוי הרבים, ולקירוב הגאולה השלימה, יכולים לעשות זאת בקישור ישיר זה: 

s://nedar.im/7002255

או לפנות אלינו בטלפון משרד הישיבה 03-6196739, או 050-4156056.

אנו מלאי תפילה שנזכה להיות ממקדשי שם שמים לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו       

 

מוסדות "דברי שלום"
ע"ש רבינו הרש"ש זיע"א
בראשות הגה"צ רבי יחזקאל בינג שליט"א
רחוב מהרש"ל 11 בני ברק
טלפון: 03-6196739
דוא"ל: