lectures in Hebrew lectures in Hebrew

Video Audio
  Download Watch Watch in page Download Listen
שיחה לבחורים במעלת קדושת השבת  שיחה מיוחדת לבחורי ישיבת חזון נחום בני ברק
ליל שישי ט' בשבט תשע"א. 
     
שיחה נפלאה בעניני דבקות בה'.  ובה דרכים ונקודות חזקות בעניני התקשרות להשי"ת, ושלא יצטער מהמאורעות והנסיונות שעובר האדם בעולם הזה.
נמסר לחבורת הבחורים ליל ד' אדר א'תשע"א. 
     
שיחה במעלת הזריזות בעבודת ה'  ובה עצות יקרות להיות זריז בכל דבר בעבודת ה' והוא יסוד הצלחת האדם
נמסרה לחבורת הבחורים י"א אדר א' תשע"א 
     
פרשת שמיני - פרה  שיחה מאלפת בעניני פרשת פרה, והטהרה שיש בזמנינו שהיא האמונה הטהורה.
י"ז אדר ב' תשע"א 
     
שיחה לבחורי החבורה במעלת האחדות  ח"י אדר א' תשע"א       
פרשת תזריע - החודש  שיחה נפלאה במהות חודש ניסן וענינו עפ"י דרך האמונה והחסידות וההתחדשות בעבודת ה'.
כ"א אדר ב' תשע"א 
     
שיעור לבחורים  להפוך את החיים לעבודת ה', בבחי' כי הם חיינו ואורך ימינו בלא להתעיף
כ"ד אדר א' תשע"א 
     
שיחה מאלפת בנושא השמחה  משכנס אדר מרבים בשמחה שיעור מאלף מהי השמחה וענינה, וכיצד נוכל להשיגה יחד עם דבקות בה'.
נמסר לחבורת הבחורים ליל ב' אדר ב' תשע"א.